ສະມາຄົມພຣະຄຳພີສາກົນ

ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1946, ສະມາຄົມພຣະຄຳພີສາກົນ (UBS) ເປັນຊື່ທີ່ໄດ້ມາຈາກ ການລວມສາມັກຄີທຳຂອງພວກເຮົາເຖິງ 147 ສະມາຄົມຍ່ອຍທັງໄດ້ເຮັດພັນທະກິດ ຮ່ວມກັນໃນກວ່າ 200 ປະເທດ ແລະໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ. ສະມາຄົມພຣະຄຳພີໄດ້ແບ່ງ ປັນນິມິດໃນການຮັບໃຊ້ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ ໂດຍການນຳໃຊ້ແຫລ່ງຊັບພະຍາກອນ ທີ່ມາຈາກພຣະເຈົ້າ ຄືການວາງ ຖ້ອຍຄຳ ຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນຄວາມຄິດ ແລະ ຈິດໃຈ ຂອງບັນດາພວກຜູ້ຮັບໃຊ້ນັ້ນ. 

United Bible Societies

Established in 1946, the United Bible Societies (UBS) is the collective name for our fellowship of 147 individual Bible Societies working in over 200 countries and territories. Bible Societies share a common mission in the efficient use of God-given resources of placing the Word of God in the hearts and minds of the people they serve.

ການຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ

ພຣະຄຳພີໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດລາວມີປະຫວັດສາດຍາວນານກວ່າ 100 ປີ ມາແລ້ວ.  ຖ້າຈະເວົ້າຄືນຫລັງກໍຄືເລີ່ມແຕ່ ປີ 1902. ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານັ້ນ, ວຽກງານພຣະຄຳພີ ເປັນວຽກງານ ໜຶ່ງ ຂອງສະມາຄົມພຣະຄຳພີໃນພາກພື້ນອິນໂດຈີນ (ເປັນສາຂາຂອງ ສະມາຄົມພຣະຄຳພີ ອັງກິດ ແລະ ສະມາຄົມພຣະຄຳພີຕ່າງປະເທດ).

ຕໍ່ມາ, ສະມາຄົມພຣະຄຳພີແຫ່ງປະເທດລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1967, ແຕ່ໄດ້ຖືກຢຸດ ສະຫງັກລົງ ໃນປີ 1975. ໃນປະຈຸບັນນີ້, ຍັງບໍ່ທັນມີສະມາຄົມພຣະຄຳພີທີ່ຖືກຮັບຮອງ ເປັນທາງການ ຈາກລັດຖະບານເທື່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແປ ແລະການຜະລິດ ພຣະຄຳພີກໍຍັງດຳເນີນ ງານຢູ່ ໂດຍຜ່ານຄູ່ຮ່ວມງານ ຄື ລະຫວ່າງສະມາຄົມ ພຣະຄຳພີ ສາກົນ ແລະຄຣິສຕະຈັກທ້ອງ ຖິ່ນ. ທິມງານຂອງພວກເຮົາທີ່ວຽງຈັນ ສປປລາວ ກໍສືບຕໍ່ດ ຳເນີນງານດ້ວຍນິມິດເປົ້າໝາຍດຽວ ກັນກັບບັນພະບຸລຸດ ແລະເພື່ອນ ຮ່ວມງານຂອງ ພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ ໃນການເຮັດໃຫ້ພຣະຄຳພີ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າສາມາດ ໄປເຖິງທຸກໆຄົນໄດ້.

Serving Laos

There is more than 100 years of history of organised Bible work in Laos. This can be traced back to 1902. During that time, the Bible work in Laos was part of The Bible Society of IndoChina (a branch of the British and Foreign Bible Society).

Subsequently, The Bible Society in Laos was established in 1967 but disrupted in 1975. At present, while there is no formal Bible Society in the country. Nonetheless, Scripture translation and production continues through partnership between the United Bible Societies and local churches. Our team in Vientiane continues with the same vision as our predecessors and colleagues around the world – to make the Word of God accessible to all peoples.


DAILY SCRITURE READING

biblereading souliyaaliya bibleverses

 ▸  ວັນອາທີດ 8 ພະຈິກ │ SUN 8 NOV :           ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 87

 ▸  ວັນຈັນ 9 ພະຈິກ  MON 9 NOV :              ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 89

 ▸  ວັນອັງຄານ 10 ພະຈິກ │  TUE 10 NOV    ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 90

 ▸  ວັນພຸດ 11 ພະຈິກ │ WED 11 NOV :           ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 91

 ▸   ວັນພະຫັດ 12 ພະຈິກ │ THU 12 NOV :     ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 92

 ▸    ວັນສຸກ 13 ພະຈິກ │  FRI 13 NOV :           ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 93

 ▸    ວັນເສົາ 14 ພະຈິກ │ SAT 14 NOV          ເພງສັນລະເສີນ  Psalm 95A Visually Impaired Entrepreneur 

He was not born blind. In 1998, a motorbike accident caused his lost of sight but he was  not one to lose hope. Souliya, now 35 years old, spoke with great confidence and has  demonstrated that he has the tenacity of purpose to see all things to completion.    

                                                                                   


A Journey of a Khmu pastor

Acharn (Pastor) Aliya is a seventy three year old and a Khmu pastor at Viengkham Church in Vientiane even though he originates from Xieng Khouang. The Khmu are the largest ethnic minority group in Laos with an estimated population of 450,000. 


Bible verses in the rice paddies

“When Christians work in the rice paddies or grow fruit, they pray for blessings upon the land, using Bible verses for good results,”

© Bible Society 2014